ارزیابی و شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری

شرکت عمونوروز با بررسی‌های اولیه توسط تیم‌های مجرب به منظور آگاهی از بهترین فرصت‌های سرمایه‌گذاری می‌تواند فهرستی از فرصت‌های سرمایه‌گذاری در مقصدهای مختلف را به سرمایه‌گذارن بالقوه ارائه کند. همچنین، این شرکت آمادگی دارد که به صورت علمی، نرخ موفقیت فرصت‌های سرمایه‌گذاری مورد پیشنهاد توسط خود سرمایه‌گذاران را تحلیل کند. علاوه بر این، این شرکت امکان سرمایه‌گذاری‌های مشترک برای سرمایه گذاران مختلف را در بخش‌های مختلف زنجیره عرضه گردشگری فراهم می‌آورد.